Świadczymy usługi z zakresu opieki informatycznej oraz zajmujemy się sprzedażą i wdrażaniem kas fiskalnych w firmach,

Kiedy należy zaopatrzyć się w kase fiskalną w 2017 roku cz.1

14 stycznia 2017 by in category Kasy fiskalne tagged as , with 0 and 0
Home > Kiedy należy zaopatrzyć się w kase fiskalną w 2017 roku cz.1 > Kasy fiskalne > Kiedy należy zaopatrzyć się w kase fiskalną w 2017 roku cz.1

Posiadanie kasy fiskalnej powoli staje się niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej. W styczniu 2015r, na skutek rozporządzenia Ministra Finansów liczba podatników uprawnionych do korzystania ze zwolnienia obowiązku używania kasy fiskalnej wyraźnie spadła. Biorąc pod uwagę, że liczba podmiotów zwolnionych z obowiązku stosowania kas będzie stopniowo topnieć, warto dowiedzieć się kiedy pojawia się konieczność posiadania kasy fiskalnej.

Kasa fiskalna w 2016 roku a obrót w przedsiębiorstwie

Wedle przepisów ustawy o podatku VAT podatnicy są zobowiązani do posiadania kasy fiskalnej podczas sprzedaży na rzecz osób fizycznych które nie prowadzą działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Zgodnie z rozporządzeniem w momencie gdy kwota obrotu z tytułu sprzedaży ww. podmiotom nie przekracza 20 000 zł w roku bieżącym lub nie przekroczyła w roku ubiegłym wtedy podatnik zwolniony jest z wymogu posiadana kasy rejestrującej.

Podczas gdy podatnik prowadzi sprzedaż zwolnioną z obowiązku prowadzenia ewidencji (wymione w I części załącznika do rozporządzenia) na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych a udział tej sprzedaży jest większy niż 80 to zwolnienia za podtrzymywane.

Kto nie może liczyć na zwolnienie z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w 2016 roku?

Z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów odnośnie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży usunięto następujące punkty:

  1. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
    • każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
    • liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20;
  2. sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Wynika z tego, że podatnik prowadzący działalność w roku 2016, przeprowadzając powyższe czynności zobowiązany jest do stosowania kasy fiskalnej po przekroczeniu wyznaczonych limitów.

Reszta zmian dotycząca zwolnień z kas fiskalnych w 2016 roku

W pozycji 22 załącznika do rozporządzenia pojawiła się zmiana. Wskazane pod tą pozycją usługi telekomunikacyjne o symbolu PKWiU 61 zostały podzielone na usługi telekomunikacyjne oraz na prowadzenie usług telekomunikacyjnych na nadawcze i elektroniczne, bez względu na symbol PKWiU.

Zmiany również pojawiły się w zapisie dotyczącym usług prawnych. Usługi notarialne w obszarze objętym wpisem do repertorium A i P oznaczonym symbolem PKWiU ex 69.10.1 zostały zastąpione czynnościami notarialnymi bez względu na symbol PKWiU.

Ministerstwo Finansów proponuje dodanie do załącznika do rozporządzenia punktu(obejmie on zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży niezależnie od wielkości sprzedaży:

  • dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Jednakże ww. czynności muszą być dokumentowane fakturą.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 KAMEHA